BÀI TẬP BẢO TOÀN ELECTRON KHÓ

Câu 1: Nung m gam bột fe trong ôxi nhận được 3 gam tất cả hổn hợp chất rắn X. Hoà tung hết tất cả hổn hợp X bởi HNO3 dư, nhận được 0,56 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Cực hiếm m gam là:

A. 2,62. B. 2,32 . C. 2,22. D. 2,52.

Bạn đang xem: Bài tập bảo toàn electron khó

*

Câu 2: Hoà tan trọn vẹn 12 gam tất cả hổn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ thành phần mol 1:1) bằng HNO3 nhận được V lít các thành phần hỗn hợp khí X có NO với NO2 (đktc) với dung dịch Y ( chỉ cất 2 muối với axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bởi 19. Cực hiếm V lít là:

A. 2,24 B. 3,36. C. 4,48. D. 5.60.

*

Câu 3: cho m gam Al tan hoàn toàn dung dịch HNO3 lạnh dư nhận được 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A gồm: N2, NO, N2O tất cả tỉ lệ về số mol khớp ứng là 2:1:2. Quý giá m gam là:

A. 35,1. B. 18,9. C. 27,9. D. 26,1.

Xem thêm: 5 Thức Suối Nguồn Tươi Trẻ Sẽ Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn, Suối Nguồn Tươi Trẻ

Câu 4: Để m gam bột sắt không tính không khí 1 thời hạn thu được 11,8 gam lếu hợp các chất rắn FeO,Fe2O3 , Fe, Fe3O4 . Hoà tan trọn vẹn hỗnhợp đó bởi dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO tuyệt nhất (đktc). Quý giá m gam là:

A. 9,52 gam. B. 9,94 gam. C. 8,96 gam. D. 8,12 gam.

Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 43,2 gam sắt kẽm kim loại Cu vào hỗn hợp HNO3 loãng dư, tất cả khí NO thu được rước ôxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để gửi hết thành dung dịch HNO3 . V lít khí O2 đktc tham gia vào quá trình trên là:

A. 15,12 lít. B. 7,56 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít.

Bài tập từ áp dụng

Bài 1:Cho 3 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít hỗn hợp HNO3 làm phản ứng toàn diện thu được 1,792 lít khí X (đktc) bao gồm N2 cùng NO2 có tỉ khối khá so cùng với He bởi 9,25. Mật độ mol của HNO3 trong hỗn hợp đầu là:

A. 0,28 M B. 1,4 MC. 1,7 M D. 1,2 M

Bài 2: Hoà tan trọn vẹn 1,08 gam Al bởi dung dịch HNO3 dư, thành phầm ứng nhận được 0,336 lít khí X (sản phẩm khử nhất ở đktc). Côngthức phân tử của X là

A. NO B. N2O C. NO2 D.N2

Bài 3: Hòa tan trọn vẹn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3 , chiếm được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO cùng NO2 ) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối với axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi 19. Cực hiếm của V là

A. 2,24 lít. B. 4,48 lít.C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

Bài 4: Nung 1,92 gam hỗn hợp X tất cả Fe cùng S trong bình kín đáo không có không khí, sau một thời hạn được hóa học rắn Y. Tổng hợp hết Y trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được hỗn hợp Z với V lít khí bay ra(đktc). đến Z công dụng với dung dịch BaCl2 được 5,825 gam kết tủa. Quý hiếm của V là:

A. 3,136 lít. B. 4,704 lít.C. 1,568 lít. D. 1,344 lít

Bài 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn hòa hợp 7,32 gam tất cả 5,4 gam Ag và sót lại là Cu cùng dung dịch HNO3 thu đựơc các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm NO và NO2 có phần trăm số mol tương xứng là 2:3. Thể tích tất cả hổn hợp khí X ở đktc là: