Đinh La Thăng Sắp Mất Chức

(avtr.site) - Nhu1eefng vu1ee5 u00e1n u00f4ng u0110inh La Thu0103ng liu00ean quan tiền bu1ecb cu00e1o buu1ed9c gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i mang đến Nhu00e0 nu01b0u1edbc hu00e0ng nghu00ecn tu1ec9 u0111u1ed3ng. Hu00ecnh u1ea3nh u00f4ng u0110inh La Thu0103ng tu1ea1i phiu00ean xu00e9t xu1eed. Theo du1ef1 kiu1ebfn, ngu00e0y 14/12, TAND thành phố hồ chí minh mu1edf phiu00ean su01a1 thu1ea9m xu00e9t xu1eed u00f4ng u0110inh La Thu0103ng vu00e0 19 u0111u1ed3ng phu1ea1m gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i hu01a1n hu01a1n 725 tu1ec9 u0111u1ed3ng, xu1ea3y ra tu1ea1i du1ef1 u00e1n cao tu1ed1c Trung Lu01b0u01a1ng - TP.

Bạn đang xem: Đinh la thăng sắp mất chức

HCM. Sai phu1ea1m cu1ee7a u00f4ng u0110inh La Thu0103ng xu1ea3y ra khi u0111u01b0u01a1ng chu1ee9c Bu1ed9 tru01b0u1edfng Giao thu00f4ng vu1eadn tu1ea3i (GTVT) giai u0111ou1ea1n tu1eeb thu00e1ng 8/2011 - 02/2016. Theo cu00e1o tru1ea1ng, du1ef1 u00e1n u0111u01b0u1eddng cao tu1ed1c tp hcm - Trung Lu01b0u01a1ng vày Bu1ed9 GTVT lu00e0m chu1ee7 u0111u1ea7u tu01b0, u1ee9ng ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc hu01a1n 9.800 tu1ec9 u0111u1ed3ng u0111u1ec3 triu1ec3n khai, nu00ean viu1ec7c bu00e1n quyu1ec1n thu phu00ed lu00e0 bu00e1n tu00e0i su1ea3n Nhu00e0 nu01b0u1edbc. Cu00e1o tru1ea1ng xu00e1c u0111u1ecbnh vu1edbi vai tru00f2 bu1ed9 tru01b0u1edfng, lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ee9ng u0111u1ea7u u0111u01b0u1ee3c giao quu1ea3n lu00fd tu00e0i su1ea3n. Mặc dù nhiu00ean, u00f4ng Thu0103ng u0111u00e3 lu00e0m tru00e1i vu1edbi quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Nhu00e0 nu01b0u1edbc trong u0111u00f3 cu00f3 quyu1ec1n thu phu00ed cao tu1ed1c tp. Hcm - Trung Lu01b0u01a1ng tu1ea1i Bu1ed9 GTVT, u00f4ng Thu0103ng u0111u00e3 ku00fd vu0103n bu1ea3n u0111u1ec1 nghu1ecb tiu1ebfp tu1ee5c tu00ecm kiu1ebfm u0111u1ed1i tu00e1c u0111u1ec3 bu00e1n quyu1ec1n thu phu00ed. u00d4ng Thu0103ng nu1eafm ru00f5 cu00e1c quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu1ec1 quu1ea3n lu00fd tu00e0i su1ea3n Nhu00e0 nu01b0u1edbc vu00e0 chuyu1ec3n giao quyu1ec1n thu phu00ed, nhu1eadn thu1ee9c ru00f5 u0111u00e2y lu00e0 tu00e0i su1ea3n u0111u1eb7c thu00f9, cu00f3 giu00e1 tru1ecb u0111u1eb7c biu1ec7t lu1edbn. Tuy nhiu00ean, u00f4ng Thu0103ng u0111u00e3 lu00e0m tru00e1i vu1edbi quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Nhu00e0 nu01b0u1edbc du1eabn u0111u1ebfn không nên phu1ea1m gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i hu01a1n 725 tu1ec9 u0111u1ed3ng bu1ecb u0110inh Ngu1ecdc Hu1ec7 chiu1ebfm u0111ou1ea1t. u0110u1ebfn cuu1ed1i thu00e1ng 12/2013, Cu00f4ng ty Yu00ean Khu00e1nh vì u0110inh Ngu1ecdc Hu1ec7 thu00e0nh lu1eadp u0111u01b0u1ee3c cu00f4ng bu1ed1 tru00fang thu1ea7u download quyu1ec1n thu phu00ed cao tu1ed1c tp. Hcm - Trung Lu01b0u01a1ng 5 nu0103m (tu1eeb 01/01/2014 - 01/01/2019) vu1edbi giu00e1 hu01a1n 2.004 tu1ec9 u0111u1ed3ng. Sau lúc tru00fang u0111u1ea5u giu00e1 quyu1ec1n thu phu00ed, Hu1ec7 cu00f3 nhiu1ec1u hu00e0nh vi cu1eaft giu1ea3m, đậy giu1ea5u lợi nhuận nhu1eb1m chiu1ebfm u0111ou1ea1t, gu00e2y thu1ea5t thou00e1t hu01a1n 725 tu1ec9 u0111u1ed3ng cu1ee7a nhu00e0 nu01b0u1edbc. u00d4ng u0110inh La Thu0103ng su1eafp bu1ecb u0111u01b0a ra xu00e9t xu1eed liu00ean quan lại u0111u1ebfn không đúng phu1ea1m khi u00f4ng nu00e0y giu1eef chu1ee9c Chu1ee7 tu1ecbch Tu1eadp u0111ou00e0n du1ea7u khu00ed Viu1ec7t phái mạnh (PVN). u1ede vu1ee5 u00e1n nu00e0y, u00f4ng u0110inh La Thu0103ng bu1ecb cu00e1o buu1ed9c chu1ec9 u0111u1ea1o cho nhu00e0 thu1ea7u cu1ee7a Tru1ecbnh Xuu00e2n Thanh, cu1ef1u Chu1ee7 tu1ecbch Hu0110QT Tu1ed5ng cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n Xu00e2y lu1eafp du1ea7u khu00ed (PVC) khu00f4ng cu00f3 nu0103ng lu1ef1c thu1ef1c hiu1ec7n du1ef1 u00e1n du1ef1 u00e1n Ethanol Phu00fa Thu1ecd, du1eabn u0111u1ebfn thiu1ec7t hu1ea1i hu01a1n 543 tu1ec9 u0111u1ed3ng. u00d4ng u0110inh La Thu0103ng, Tru1ecbnh Xuu00e2n Thanh vu00e0 10 bu1ecb can khu00e1c bu1ecb cu00e1o buu1ed9c cu00e1c tu1ed9i danh "Vi phu1ea1m quy u0111u1ecbnh vu1ec1 u0111u1ea7u tu01b0 cu00f4ng tru00ecnh xu00e2y du1ef1ng gu00e2y hu1eadu quu1ea3 nghiu00eam tru1ecdng" vu00e0 "Lu1ee3i du1ee5ng chu1ee9c vu1ee5 quyu1ec1n hu1ea1n trong những lúc thi hu00e0nh cu00f4ng vu1ee5" xu1ea3y ra tu1ea1i Cu00f4ng ty Cu1ed5 phu1ea7n Hu00f3a du1ea7u vu00e0 nhiu00ean liu1ec7u sinh hu1ecdc du1ea7u khu00ed (PVB). Mu1eb7c du00f9 biu1ebft PVC chu01b0a tu1eebng thu1ef1c hiu1ec7n du1ef1 u00e1n nu00e0o vu1ec1 lu0129nh vu1ef1c Ethanol, nhu01b0ng tu1eeb tru01b0u1edbc lúc PVB triu1ec3n khai lu1ef1a chu1ecdn nhu00e0 thu1ea7u, vu1edbi vai tru00f2 Chu1ee7 tu1ecbch Hu0110QT PVN, bu1ecb can u0110inh La Thu0103ng u0111u00e3 chu1ee7 tru00ec nhiu1ec1u cuu1ed9c hu1ecdp u0111u1ec3 u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng viu1ec7c giao thu1ea7u mang lại PVC theo nhu01b0 u0111u1ec1 nghu1ecb cu1ee7a bu1ecb can Tru1ecbnh Xuu00e2n Thanh. Cu00e1o tru1ea1ng xu00e1c u0111u1ecbnh du1ef1 u00e1n Ethanol Phu00fa Thu1ecd gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i hu01a1n 543 tu1ec9 u0111u1ed3ng. Tru01b0u1edbc hai vu1ee5 u00e1n tru00ean, thu00e1ng 6/2018, toàn án nhân dân tối cao cu1ea5p cao tu1ea1i Hu00e0 Nu1ed9i u0111u00e3 tuyu00ean u00e1n 18 nu0103m tu00f9 u0111u1ed1i vu1edbi u00f4ng u0110inh La Thu0103ng (nguyu00ean Chu1ee7 tu1ecbch Hu0110QT PVN). Không đúng phu1ea1m cu1ee7a u00f4ng Thu0103ng u0111u01b0u1ee3c xu00e1c u0111u1ecbnh trong vu1ee5 u00e1n PVN mu1ea5t 800 tu1ec9 u0111u1ed3ng lúc gu00f3p vu1ed1n vu00e0o Oceanbank.

Xem thêm:

u00d4ng nu00e0y cu00f2n bu1ecb buu1ed9c phu1ea3i bu1ed3i thu01b0u1eddng 600 tu1ec9 u0111u1ed3ng. u00d4ng Thu0103ng bu1ecb cu00e1o buu1ed9c ku00fd ku1ebft thu1ecfa thuu1eadn u0111u1ec3 PVN gu00f3p vu1ed1n vu00e0o Ocean bank tru00e1i thu1ea9m quyu1ec1n, khu00f4ng u0111u00fang chu1ee9c nu0103ng. Thu1ecfa thuu1eadn nu00e0y lu00e0 tiu1ec1n u0111u1ec1 u0111u1ec3 ra cu00e1c Nghu1ecb quyu1ebft gu00f3p vu1ed1n sau nu00e0y. Hu1eadu quu1ea3, PVN u0111u00e3 bu1ecb thu1ea5t thou00e1t su1ed1 tiu1ec1n lu1edbn. 18 nu0103m tu00f9 tru00ean u0111u01b0u1ee3c tu00f2a tu1ed5ng hu1ee3p vu1edbi 13 nu0103m cu1ee7a bu1ea3n u00e1n phu00fac thu1ea9m toàn án nhân dân tối cao Cu1ea5p cao tu1ea1i Hu00e0 Nu1ed9i tuyu00ean vu1edbi u00f4ng Thu0103ng hu1ed3i giu1eefa thu00e1ng 05/2018 vu1ec1 u201cCu1ed1 u00fd lu00e0m tru00e1i quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Nhu00e0 nu01b0u1edbc vu1ec1 quu1ea3n lu00fd kinh tu1ebf gu00e2y hu1eadu quu1ea3 nghiu00eam tru1ecdngu201d xu1ea3y ra tu1ea1i PVN vu00e0 PVC. Theo u0111u00f3, u00f4ng nu00e0y phu1ea3i chu1ea5p hu00e0nh 30 nu0103m tu00f9 (mu1ee9c u00e1n cu00f3 thu1eddi hu1ea1n cao nhu1ea5t) mang lại cu1ea3 nhị bu1ea3n u00e1n. Theo bu1ea3n u00e1n phu00fac thu1ea9m ngu00e0y 14/5/2018, bu1ecb cu00e1o Thu0103ng chu1ec9 cu0103n cu1ee9 vu00e0o bu00e1o cu00e1o cu1ee7a PVC vu00e0 PVPower u0111u1ec3 phu00ea duyu1ec7t mang lại PVC lu00e0m tu1ed5ng thu1ea7u Du1ef1 u00e1n Nhu00e0 mu00e1y Nhiu1ec7t u0111iu1ec7n Thu00e1i Bu00ecnh 2. Thu1ef1c tu1ebf, PVC chu01b0a cu00f3 gớm nghiu1ec7m quu1ea3n lu00fd, u0111iu1ec1u hu00e0nh du1ef1 u00e1n lu1edbn nu00e0y. Viu1ec7c chu1ec9 u0111u1ecbnh nu00e0y tru00e1i vu1edbi chu1ec9 u0111u1ea1o cu1ee7a Chu00ednh phu1ee7. Bu1ecb cu00e1o Thu0103ng cu1ed1 u00fd lu00e0m tru00e1i vu1edbi u00fd kiu1ebfn chu1ec9 u0111u1ea1o cu1ee7a Thu1ee7 tu01b0u1edbng Chu00ednh phu1ee7. Ngu00e0y 14/12, u00f4ng u0110inh La Thu0103ng su1ebd hu1ea7u tu00f2a vu1ee5 sai phu1ea1m 700 tu1ec9 u0111u1ed3ng tu1ea1i cao tu1ed1c thành phố hồ chí minh u2013 Trung Lu01b0u01a1ng.Theo du1ef1 kiu1ebfn, vu1ee5 u00e1n su1ebd ku00e9o du00e0i u0111u1ebfn ngu00e0y 25/12, vì chưng thu1ea9m phu00e1n Huu1ef3nh Vu0103n Tru1ef1c (Phu00f3 chu00e1nh tu00f2a hu00ecnh su1ef1 u2013 tòa án nhân dân TP. HCM) lu00e0m chu1ee7 tu1ecda.u0110u1ea1i diu1ec7n Viu1ec7n kiu1ec3m su00e1t nhu00e2n du00e2n (KSND) Tu1ed1i cao vu00e0 Viu1ec7n KSND tphcm tham gia phiu00ean tu00f2a gu1ed3m: u00d4ng Nguyu1ec5n Mu1ea1nh Thu01b0u1eddng, u00f4ng Lu00ea Hu1eefu Ngu1ecdc, u00f4ng Tu00f4 Hu1eefu Thu00f4ng, bu00e0 Tru1ea7n Thu1ecb Liu00ean vu00e0 u00f4ng Ngu00f4 Phu1ea1m Viu1ec7t.Theo quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111u01b0a vu1ee5 u00e1n ra xu00e9t xu1eed, Hu1ed9i u0111u1ed3ng xu00e9t xu1eed (Hu0110XX) xu00e1c u0111u1ecbnh bu1ecb hu1ea1i vào vu1ee5 u00e1n lu00e0 Bu1ed9 Giao thu00f4ng vu1eadn tu1ea3i. Cu1ea1nh u0111u00f3, Hu0110XX triu1ec7u tu1eadp 14 phu00e1p nhu00e2n vu00e0 11 cu00e1 nhu00e2n tu1edbi gia nhập phiu00ean tu00f2a vu1edbi tu01b0 cu00e1ch ngu01b0u1eddi cu00f3 quyu1ec1n lu1ee3i vu00e0 nghu0129a vu1ee5 liu00ean quan. Bu1ea2O Yu1ebeN (t/h)