Công Tác Chuẩn Bị Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

(Thắp 3 cây mùi hương, quỳ ngay thật, nạm hương ngang trán niệm Khủng bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ lại đạo

Theo từ bỏ tánh có tác dụng lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật từ bỏ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững vàng bền

Xa bể khổ nguồn mê

Cchờ trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Công tác chuẩn bị đại lễ vu lan báo hiếu

(Xá rồi phát âm tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày clỗi Tăng mãn hạ, mang đức lành phổ hoá bọn chúng sinh. Chúng bé một dạ chí thành, cúng nhường nhịn trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo nhà Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp bố cõi mười phương Tăng chúng, muốn tự bi tiếp độ mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ rất thăng, mẹ thân phụ hiện nạm phước tăng tchúng ta trường. Khắp bọn chúng sinh rõ đường đạo đức, bay muội mê hội chứng bậc quang quẻ minch. Ngưỡng mong đức cả oai vệ linh, từ ảm đạm xót minh chứng độ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắn hương thơm vào lư cùng phát âm bài xích kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ mọi trời bạn,

Cha lành phổ biến tứ loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp ba kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không tận cùng.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường xuyên rỗng yên,

Đạo thông cảm chẳng thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương thơm Phật bảo hào quang đãng sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân bé hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí chổ chính giữa đhình ảnh lễ: Nam tế bào Tận lỗi ko biến hóa pháp giới, thừa, hiện, vị lai, thập pmùi hương clỗi Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí vai trung phong đhình họa lễ: Nam mô Ta-bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chỏng Tôn Bồ-tát, Linc Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại trường đoản cú đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô hanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng giỏi ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén rán lũ,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Clỗi Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện nay tiền

Chứng minh hương thơm nguyện phước ngay thức thì ban đến.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi vai trung phong đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén bát ra domain authority, ý trung nhân đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô vớ kiết lật đoả, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rxe hơi rô, người tình đề dạ tình nhân đề dạ, người thương đà dạ tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị nhan sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng sâu khôn cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn tìm cầu.

Con ni nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện đọc Nhỏng Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thusống nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thú viên trung,

Mục Liên new đặng lục thông,

Muốn nắn cho bố mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả ao ước đền rồng,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn dùng huệ nhãn bên dưới bên trên kiếm tầm

Thấy vong chủng loại sanh có tác dụng ngạ quỷ,

Không uống ăn uống tiều tuỵ hình thái,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết bà mẹ đói khát ai hoài tình rạm.

Lo phẩm thiết bị đem dâng từ bỏ mẫu,

Đặng đỡ lòng khổ cực bấy lâu,

Thấy cơm trắng, mẹ hết sức thấp thỏm,

Tay tả che che hữu hầu bốc nạp năng lượng.

Lòng bỏn xẻn chi phí cnạp năng lượng chưa xong,

Sợ chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm chuyển chưa tới mồm đà,

Hoá thành than lửa nuốt nhưng mà đặng đâu.

Thấy điều này buồn bã thê thảm,

Mục Kiền Liên mến yêu xót thương thơm,

Mau mau về mang lại giảng con đường,

Bạch cùng Sư phụ khoảng phương giải nàn.

Phật bắt đầu bảo rõ ràng căn uống nơi bắt đầu.

Rằng bà bầu ông gốc tội cực kỳ sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình bắt buộc ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu phệ,

Tiếng vang đồn thấu cho cửu Thiên,

Cùng là các bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, bốn vày Thiên vương

Cộng ba cõi sáu phương thơm tụ hợp,

Cũng không pmùi hương cứu vớt tế bà mẹ ngươi,

Muốn nắn cho cứu vãn đặng mạng fan,

Phải dựa vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho hầu hết fan ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị cho ngay sát,

Truyền mang đến Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng hầu hết dự lễ này,

Phải toan tậu sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm món, hoa quả năm màu sắc.

Lại phải sắm giường ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh không bẩn báu mầu,

Đựng vào bình bát vọng cầu kính dưng.

Chỏng Đại đức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ được vô cùng thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện nay chi phí,

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì hồi trước Thánh Tăng phần đa đủ,

Dầu nơi đâu cũng tập kết về,

Như bạn thiền lành định sơn khê,

Tránh điều pnhân hậu não siêng về Thiền-mãng cầu.

Hoặc người đặng tư toà đạo trái,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc người tchúng ta hạ ghê hành,

Chẳng đam mê quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc bạn đặng Lục thông tấn phân phát,

Và đầy đủ mặt hàng Duyên Giác, Tkhô cứng Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương thơm,

Hiện hình có tác dụng sãi nghỉ ngơi ngay gần chúng sinh.

Đều trì giới siêu thanh, rất tịnh,

Đạo đức dày chánh định crộng trọng tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng thọ lãnh đĩa cơm lục hoà.

Người như thế nào có tìm ra vật thực,

Đặng cúng nhịn nhường Tự tứ đọng Tăng thời,

Hiện chi phí phụ mẫu mã của fan,

Bà bé quyến nằm trong thảy số đông nhờ ơn.

Tam thứ khổ chắc hẳn rằng ra khỏi,

Chình họa thanh rảnh rỗi hưởng tbọn họ tự nhiên,

Nlỗi còn cha mẹ hiện chi phí,

Nhờ đó cũng đặng bá niên tbọn họ trường;

Như bố mẹ bảy đời vượt vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang quẻ thắp sáng mọi cùng châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương thơm Tăng bọn chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước lúc tbọn họ thực lũ ctốt,

Phải cầu chụ nguyện cho người tín gia.

Cầu thất cầm cố chị em phụ thân thí chủ,

Định tâm thần cửa hàng đầy đủ hãy nhờ rằng,

Cho ngừng định ý hành thiền khô,

Mới sử dụng phẩm thiết bị đàn tiền hiến dâng.

Khi tbọn họ dụng, bắt buộc an đồ vật thực,

Trước Phật đài hoặc trường đoản cú tháp trung,

Chư Tăng crúc nguyện viên dung,

Sau rồi tự nhân thể tchúng ta sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ phấn kích,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu ai oán.

Mục Liên mẫu mã cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con dựa vào sức Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai phong thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ cạnh tranh ra.

Nhỏng sau môn sinh xuất gia,

Vu Lan Bồn pháp cần sử dụng nhưng mà độ sanh.

Độ phụ huynh còn đương tại cố kỉnh,

Hoặc bảy đời có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi hết sức thông,

Ta vừa ao ước nói bé ngay thức thì hỏi theo.

Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo phái mạnh nữ giới,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng tá, Bá quan,

Cùng hàng lê trang bị vạn dân dương thế.

Nlỗi chí ước ao đền ơn cha mẹ,

Bây Giờ thuộc thất chũm tình thâm nám.

Đến Rằm tháng Bảy tưng năm,

Sau khi kiết hạ clỗi Tăng tựu về.

Chính ngày xưa Phật Đà hoan tin vui,

Phải chọn sinh bá vị cơm canh,

Đựng trong bình bát tinh anh,

Chờ giờ đồng hồ Tự tứ chúng Tăng cúng dường.

Đặng nguyện cầu tuy vậy mặt đường trường tchúng ta,

Chẳng gầy nhức cũng chẳng khổ đưa ra,

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa địa điểm ngạ quỷ sinh về nrộng thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên ổn vui đẹp mắt,

Lại xa lìa nàn cực khổ thân,

Môn sanh Phật tử đon đả,

Hạnh tu hiếu thuận đề xuất cần được siêng.

Thường nguyện cầu thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phú chủng loại khôn xiết sanh,

Ngày Rằm tháng Bảy tưng năm,

Vì lòng hiếu thảo ân rạm yêu cầu đền rồng.

Lễ cứu vãn tế chí thành sắp xếp,

Ngõ cúng nhịn nhường clỗi Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy vậy thân ban đầu,

Đệ tử Phật lo lắng lưu lại,

Mới phải là Thích tử Tnhân từ môn.

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tđọng chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vớt, bọn chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁPhường CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc nlỗi vầy::

Một thusinh sống nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất nhiều,

Tính ra cho số hai muôn tám nđần,

Lại cũng có thể có những sản phẩm Bồ-tát,

Hội trên phía trên đủ mặt hay thường xuyên,

Bấy giờ, Phật lại xuất hành,

Cùng mặt hàng đại chúng Nam phương thơm thực hiện.

Đáo cung cấp lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương thô vứt đấy lâu lăm,

Thế Tôn bèn vội mang đến chỗ,

Lạy tức khắc tía lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tim ái ngại ngùng,

Chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương,

Vội rubi xin Phật dạy tường:

“…Thầy là Từ Phú cha pmùi hương tư loài.

Ai ai cũng kính Thầy nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: Trong những đệ tử,

Ngươi là môn đồ Tiên phong dày công.

Bởi không biết đục trong không rõ,

Nên bởi ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tục bấy lâu,

Cho yêu cầu trong các số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng có ông bà cha mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi thể còn đây.

Ta lễ bái kỉnh tín đồ chi phí bối,

Và ngùi ngùi bởi vì ghi nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái quăng quật bừa khó khăn coi.

Ngươi cần mẫn xét soi đến kỹ,

Phân làm cho hai bên thiếu phụ, bên phái nam,

Để mang lại sáng tỏ cốt phàm,

Không còn lộn lạo bạn nữ nam chất chồng.

Đức A-nan trong thâm tâm khẩn thiết,

Biết làm sao phân biệt khỏi sai,

Ngài bèn xin Phật giãi bày,

Vì cực nhọc chọn lựa gái trai từ bây giờ.

Còn sinh tiền dễ bề sắp xếp,

Cách đứng đi ăn diện phân biệt,

Chớ lúc tan xác tiêu hình,

Xương ai nlỗi nấy, nặng nề quan sát khó phân.

Phật new bảo: A-nan nên biết,

Xương cô gái nam riêng biệt rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng oằn,

Đàn bà xương dịu đen rạm dễ nhìn.

Ngươi gồm biết cớ sao Black nhẹ?

Bởi đàn bà sinh đẻ mà lại ra,

Sanh con tía đấu huyết ra,

Tám hộc tư đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương đàn bà, black nhẹ nhàng hơn trai.

A-nan nghe vậy bi tráng,

Xót thương thơm cha mẹ công dày dưỡng sinh.

Bèn cầu Phật thi ân bảo ban,

Pmùi hương pháp như thế nào báo hiếu tuy nhiên thân?

Thế Tôn new bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta đang thổ lộ hơi nghe!

Thân bầy bà những bề cạnh tranh,

Sanh đặng bé thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, tnhị đậu tợ sương,

Mai chiều bảo quản sợ tung không bình thường.

Tháng máy nhị có vẻ sữa đặc.

Tháng thiết bị bố như viên ngày tiết ngưng.

Bốn mon đang tượng ra hình.

Năm tháng ngũ thể(<1>) hiện tại sinch cụ thể.

Tháng sản phẩm công nghệ sáu lục căn(<2>) gần như đầy đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đầy đủ lỗ chân lông,

Cộng phổ biến mang đến số tám muôn bốn nlẩn thẩn.

Tháng đồ vật tám hoàn toàn tạng đậy.

Chín tháng thì không thiếu vóc hình.

Mười tháng là mang đến kỳ sinch.

Nếu bé hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng nmộc nghịch làm ai oán thân mẫu.

Nó vùng vẫy đạp quấu bừa bãi,

Làm mang lại cha mẹ hãi hùng,

Sự nhức, sự khổ ko thuộc tỏ phân.

lúc sinh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví nlỗi được bạc được quà.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn cha nghĩa chị em mười phần bắt buộc tin.

Điều trước tiên giữ gìn thai giáo,

Mười tháng trường góc cạnh đều bề.

Thđọng nhị sanh đẻ kinh gớm,

chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều thứ bố, thâm nám ân nuôi dưỡng,

Cực đến đâu, bền vững chẳng lay.

Thứ đọng tứ ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đầy mang đến bé.

Điều trang bị năm lại còn khi ngủ,

Ướt chị em ở, không ẩm mốc phần nhỏ.

Thđọng sáu sú nước nnhị cơm trắng,

Miễn bé phong lưu chẳng nhờm, chẳng khiếp.

Điều lắp thêm bảy ko chê ô uế,

Giặt vật nhơ của tphải chăng không pthánh thiện.

Thứ tám chẳng nỡ chia riêng,

Nếu bé đi vắng tanh phụ vương pnhân hậu bà bầu lo

Điều sản phẩm chín miễn nhỏ sung sướng,

Dầu phải có nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao có ích thì làm cho,

Chẳng màng phạm tội, bị giam bị nỗ lực.

Điều sản phẩm công nghệ mười chẳng mê man trau củ chuốt,

Dành đến bé những cuộc tkhô cứng từ từ,

Thương thơm bé như ngọc nlỗi xoàn,

Ơn phụ thân, nghĩa chị em sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan buộc phải biết!

Trong bọn chúng sanh Mặc dù thiệt phđộ ẩm tín đồ,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy nhiên thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót tmùi hương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu khoác giao,

Thì những người dân ấy lẽ nào đề nghị thân.

Mẹ sanh con cưu mang mười mon,

Cực khổ nhịn nhường trọng trách trên vai,

Uống nạp năng lượng chẳng đặng vì tnhị,

Cho yêu cầu thân thể sắc thái kém nhẹm suy.

Lúc sinh sản hiểm nguy bỏ ra xiết,

Sanh đặng rồi tinch huyết đầm đầm,

Ví nlỗi thọc huyết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử các bề gian nan.

Con còn bé dại phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, nên giặt, rửa trôn,

Biết rằng bẩn thỉu dáy bà bầu không lo ngại gì.

Nằm phía ướt, con ở phía ráo,

Sợ cho con ướt áo, ướt chnạp năng lượng,

Hoặc khi ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con cần chịu đựng trăm phần thảm tmùi hương.

Trọn tía năm bú nương sữa mẹ,

Thân nhỏ xíu mòn nào nệ với nhỏ,

Đến khi vừa mới được Khủng khôn,

Mẹ phụ vương bảo ban đến con tan vỡ lòng,

Cho tới trường msinh sống thông trí huệ,

Dựng vợ ck có chũm có tác dụng ăn,

Ước ý muốn con được bắt buộc thân,

Dầu mang đến bố mẹ cơ bựa quản lí đưa ra.

Con đau nhỏ xíu ngay thức thì lo chạy,

Dầu tốn hao biện pháp mấy cũng đành,

lúc nhỏ cnạp năng lượng căn bệnh đặng lành,

Thì phụ huynh new an thần định trọng tâm.

Công chăm sóc dục sinh bằng non biển,

Cớ sao bé chẳng hàm ân này!

Hoặc khi tội ác bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ ăn hiếp thê nhi,

Bà bé chẳng nói ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy dỗ song đường không nhắc,

Tiếng khuyên ổn răn uống anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng đa số lối,

Ra vào tiến thoái mắng càn bạn bên trên.

Vì thông tục tánh thân quen làm cho bướng,

Chẳng nói lời trưởng thượng dạy dỗ rnạp năng lượng,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không kiên nhẫn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập thân quen có tác dụng sự oái oăm,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ cha bỏ người mẹ trốn sang trọng quê người

Trước còn tập theo thời theo vậy,

Thân lập thân kiếm tìm kế sinh nnhị,

Hoặc đi bán buôn kiếm lãi,

Hoặc vào quân bộ đội với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trnghỉ ngơi ngnạp năng lượng bởi vì vk bởi vì nhỏ,

Quên cha quên mẹ tình thâm,

Quên xứ đọng quên sở nhiều năm ko về.

Xem thêm: Khám Phá Nhà Tù Hỏa Lò Ở Đâu, Giá Vé, Có Gì Đặc Biệt? Di Tích Nhà Tù Hỏa Lò: Trang Chủ

Ấy là nói những người dân có chí,

Chớ đa số du hý cơ mà thôi,

Sau lúc phá hết của rồi,

Phải search pmùi hương kế kiếm song đồng xài.

Theo trộm chiếm, hoặc là cờ bạc,

Phạm tội hình, tội phạm ngục nên vương vãi,

Hoặc lúc sở hữu bệnh dịch giữa con đường,

Không fan nuôi dưỡng quăng quật thân bên cạnh đồng.

Hay tin dữ, bà con cô bác,

Cùng người mẹ thân phụ xao xác buồn rầu,

Thương con khóc lóc ưu sầu,

Có khi có bệnh đui mù mù vương vấn.

Hoặc bệnh nặng vì chưng thương vượt lẽ,

Phải chầu trời làm quỷ duy trì hồn,

Hoặc nghe con chẳng lo lường,

Tthẩm tra đình, tửu lầu, phố phường ngao du.

Cứ đọng mải miết theo vật bất chánh,

Chẳng mấy khi thần thức giấc chiêu mộ khang,

Làm đến cha mẹ than van,

Sanh nhỏ bất hiếu phải sở hữu tiếng đời.

Hoặc cha mẹ mang lại hồi già yếu ớt,

Không ai nuôi thốn thiếu thốn đều điều,

Ốm đau đói rách rưới kêu rêu,

Con ko cung cấp vứt liều chẳng thương.

Phận đàn bà còn nương phụ huynh,

Thì tất cả lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong bên,

Dễ sai dễ dàng khiến rộng là nam giới.

Song đến lúc tòng phu xuất giá chỉ,

Lo mặt ck chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh lẽo biệt tích biệt đơn vị.

Quên dưỡng dục song thân ân trọng

Không ghi nhớ công sở hữu nặng nề đẻ đau,

Chẳng lo báo đáp cù lao,

Làm mang đến phụ huynh ảm đạm rầu thảm nỗ lực.

Nếu bố mẹ quở quở mắng mắng,

Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ đưa ra ông xã đánh miên man,

Thì cam lòng Chịu đựng chẳng phiền hậu chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam con gái,

Nói không thuộc nghiệp dữ bắt buộc mang.

Nghe Phật chứng thực đa số lối,

Trong mặt hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, đem cây rước củi,

Đập lệ bản thân, vào mũi vào hông,

Làm cho các lỗ chân lông,

Thảy số đông rướm ngày tiết, ướt váy đầm cả thân.

Đến mê mẩn tinh thần bất định,

Một giây thọ new tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nrộng,

Xưa ni chẳng rõ không rộng fan mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lỡ lầm,

Ruột gan giống như nát như tung,

Tội tình cực nhọc nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn nngớ ngẩn ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai cầu trần tố,

Xin Thế Tôn mẫn cố kỉnh bi lạm,

Làm sao báo ân thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân của chính mình.

Phật bèn dụng Phạm thinc sáu món,

Phân tỏ cùng Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn phụ vương nghĩa chị em nặng nề năn nỉ,

Không phương báo đáp cho vừa khéo sức đâu.

Ví có bạn ơn sâu dốc trả,

Cõng bà mẹ thân phụ toàn bộ nhì vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nngây ngô kiếp ơn cơ không đền rồng.

Ví bao gồm fan gặp mặt cơn đói giá buốt,

Nuôi tuy nhiên thân dâng hết thân này,

Xương xay giết nát phân thây,

Trải trăm ndở hơi kiếp ơn phía trên chưa đồng.

Ví gồm tín đồ bởi công sinh chăm sóc,

Tự tay mình khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu thân mù về tối nhỏng vầy,

Đến trăm nngớ ngẩn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví bao gồm người cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trung khu can,

Huyết ra khắp khu đất chẳng than,

Đến trăm ndở người kiếp thâm nám ân đâu bởi.

Ví gồm người tiêu dùng nngốc mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận chỗ nào,

Tuy là sự việc cực nhọc biết bao,

Trải trăm nlẩn thẩn kiếp ko có gì đáp đền rồng.

Ví tất cả bạn bởi vì ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật thay đèn,

Cđọng treo như vậy trọn năm,

Trải trăm ndở người kiếp ân thâm chưa đền.

Ví có fan xương xay ra ngấn mỡ,

Hoặc dùng dao chặt bổ thân mình,

Xương chảy giết mổ nát chẳng pnhân hậu,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví gồm tín đồ bởi công chăm sóc dục,

Nuốt sắt lạnh thấu ruột thấu gan,

Làm mang đến thân thể xua tan,

Đến trăm ndại dột kiếp rạm ân không thường.

Nghe Phật nói thảy rất nhiều kinh hãi,

Giọt lệ tràn khó nỗi nạm ngnạp năng lượng,

Đồng thinch bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân song đường?

Phật mới bảo các sản phẩm Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ sau này,

Các ngươi ao ước đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinch trên đây lưu lại truyền.

Vì bố mẹ trì chuyên phúng tụng,

Cùng hối hận đông đảo tội tình xưa,

Cúng nhịn nhường Tam Bảo khuya sớm,

Cùng là tu phước chẳng chừa món bỏ ra.

Rằm mon Bảy mang lại kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng phần nhiều dự lễ này,

Sắm sanh lễ vật dụng đủ đầy,

Chờ giờ đồng hồ câu hội đặt bày cúng dâng.

Đặng cầu nguyện tuy nhiên mặt đường ngôi trường tchúng ta,

Hoặc sanh về Tịnh Độ nhàn nhã,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy vậy thân của bản thân.

Mình còn yêu cầu yêu cầu siêng trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ gìn,

Những lời Ta dạy đinh ninh,

Khá nên y test phụng hành chớ sai

Được như vậy new là ngoài tội,

Bằng chẳng thì lao tù tối buộc phải sa,

Trong năm đại tội nhắc ra,

Bất hiếu thứ nhất, thiệt là trọng gắng.

Sau khi chết bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng Gọi A-tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi,

Vách phên bằng Fe vây xung quanh tứ bề.

Trong ngục này từng ngày lửa cháy,

Đốt tội phạm hết thảy thành than,

Có lò nấu Fe cho tung,

Rót vào vào mồm tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người tbọn họ khổ,

Lột làm thịt domain authority đau thấu vai trung phong can,

Lại bao gồm chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở vào ngục bao gồm chóng bằng sắt,

Bắt tội nhân nằm khắp đó chấm dứt,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội da phồng giết mổ thau.

Móc bởi Fe, tmùi hương đao, gươm giáo,

Trên không trung đổ cởi như mưa,

Gặp ai chém nhẹm nấy chẳng chừa,

Làm đến thân thể nát nhừ nlỗi tương.

Những hình phạt vô phương thơm đề cập không còn,

Mỗi ngục đều phải có biện pháp trị riêng,

Nhỏng là xe cộ Fe phân thây,

Chyên ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ bỏ ra đặng chết tức thời rất đỡ,

Vì nghiệp duim ko nỡ hành thân,

Ngày tối chết sống muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp ko dứt một giây.

Sự hành phạt trên A-tỳ ngục tù,

Rất nặng nề nài nỉ ngỗ nghịch tuy vậy thân,

Chúng ngươi mọi đề nghị vồ cập,

Thừa hành những việc thổ lộ khoản trên.

Nhứt là nên Kinc này in chép,

Truyền bá ra mang đến mọi Đông Tây

Nlỗi ai chxay một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một vị Thế Tôn

Nếu in đặng nđần độn muôn quyển ấy,

Thì cũng bởi thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên ổn,

Chỏng Phật ủng hộ hệt như slàm việc nguyền.

Cha mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Lúc lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tđọng chúng một lòng kính vâng.

Lại vạc nguyện thà thân này nát

Ra lớp bụi tro, muôn kiếp chẳng nài nỉ,

Dầu mang lại lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ndở người kiếp lời Thầy không quên.

Ví nhỏng bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém nhẹm phân thây.

Hoặc nlỗi lưới trói thân này,

Trải trăm ndại kiếp lời Thầy chẳng không đúng.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rã rời,

Đến trăm nđần độn kiếp như vầy,

Chúng nhỏ cũng chẳng trái lời Thầy khuyên ổn.

Đức A-nan kiền thiền khô đảnh lễ,

Cầu Thế Tôn đặt để hiệu Kinch,

Ngày sau truyền bá bọn chúng sinch,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên tu hành.

Phật bắt đầu bảo: A-nan buộc phải biết!

Quyển Kinch này trái thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi buộc phải giữ lại gìn tinh tế,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử khôn cùng mừng, rất vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin chắc vẹn truyền,

Đồng nhau tựu trên Phật chi phí,

Nhất chổ chính giữa đảnh lễ rồi lập tức lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mlàm việc mang!

Chân nhỏng một áng linc quang đãng,

Chiếu soi năm uẩn phần nhiều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp vùng,

Dứt hầu hết con đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc tê làm sao khác dòng không đâu vào đâu mà!

Cái ko nọ làm sao xa cái sắc,

Sắc là không, ko nhan sắc tương đồng.

Tchúng ta, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân ko xét cũng một mầu cầm thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi có phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng ngừng đó mà,

Sạch bẩn thỉu, thêm giảm cũng chính là chân không

Ấy vậy bắt buộc xét thông hầu hết lẽ,

Nhỏng hư không dung nhan vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng thờ ơ như vậy,

Lục è cổ tê cũng kể là ko.

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minch nương chi mà có?

Bổn định tánh không soi nó yêu cầu tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già bị tiêu diệt, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tốt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân không bổn tánh nlỗi nlỗi,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không ngnạp năng lượng xấu hổ còn đlo âu sợ!

Mộng tưởng ko trung tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao hội chứng quả,

Thảy những nhờ vào Bát-nhã tu cần.

Bát-nhã này hết sức thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp buộc phải đạo thiền hậu.

Ấy thần chụ đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng crúc ấy nhưng,

Gồm đủ thần lực thiệt là buổi tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy phải Bát-nhã tngày tiết qua,

Này câu thần chụ niệm ra nlỗi vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế, ba la tăng yết đế, người thương đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, tất đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đẹp kim cương tươi,

Tướng xuất sắc quang minc vẹn đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước tứ nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện nay thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ao ước độ bọn chúng,

Hoa sen chín phđộ ẩm rước đăng vương.

Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc trái đất Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (phần lớn, ít tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Tkhô giòn Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng nhỏ,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương đhình ảnh lễ,

Mười phương thơm Tam ráng,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện có tác dụng nhỏ thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con đến cứng cáp,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ cỗ,

Chín tháng cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn quăng quật ngủ,

Ấm no rất đầy đủ,

Cậy gồm công phụ vương,

Chẳng quản yếu hèn già,

Sanh nnhị lam đồng đội.

Quyết thuộc trả vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục đào tạo vuông tròn,

Đem con đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận kém nhẹm yếu.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành kính cẩn,

Đạo tràng thanh khô tịnh,

Tăng Bảo nghiêm túc,

Hoặc vượt Tự tứ đọng,

Hoặc hiện nay tmê say thiền,

Đầy đủ thiện nay duim,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ huynh bọn chúng bé,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế,

Thân chổ chính giữa im ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã chết thật,

Ác đạo xa lìa,

Cchờ thành Phật trái.

Ngưỡng trông những Đức Như Lai

Khắp cõi lỗi không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minc môn đệ thương hiệu là Mục Liên,

Lòng nhỏ chiêu mộ đạo tu thánh thiện,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền sớm hôm.

Nghe gớm Phật tngày tiết bảy ngày,

Minc vai trung phong loài kiến tánh Nhỏng Lai trọn lành,

Lục thông khá đầy đủ yêu cầu danh,

Muốn search phụ huynh lòng thành nắm công,

Đền ơn đến bú sữa, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng thế gian.

Thấy vong bà mẹ khổ muôn nngớ ngẩn,

Ốm tí hon, đói khát vào đường quỷ ma.

Mục Liên kêu chị em khóc la,

Đau lòng thương chị em đoạ sa Diêm đình.

Tkhô hanh Đề nhìn thấy bé bản thân,

Mục Liên cứu người mẹ hết tình nuốm công

Con ơi! Mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thsống than,

Vội vàng quay trở về thế gian,

Bới cơm một chén đem lịch sự người mẹ mừng,

Và cơm vô miệng nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên coi thấy gớm hoàng,

Trong lòng đau buồn, than khóc bi ai tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ bản thân,

Trsinh hoạt về lạy Phật khẩn khoản chị em già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vãn tế pháp lành,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh tkhô cứng crúc nguyền.

Cầu cho phú mẫu mã hiện nay tiền,

Lục thân, quyến trực thuộc bình an điều hoà.

Bảy đời phụ chủng loại đã qua,

Về trời tận hưởng phước sáng loà hào quang

Vui chơi thanh nhàn thanh nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập bầy trai Tăng.

Sắm sinh trăm món đồ ăn uống,

Trái cây ngũ trái, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, nệm, bể nước, mùng màn.

Dầu, con đường, tthẩm tra lá, chén vàng đựng cơm,

Những dụng cụ quý bông thơm,

Thành trung ương dọn tiệc Lan Bồn rõ ràng.

Cúng nhịn nhường Tam Bảo cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ lại gìn nghiêm trang

Cầu cho thí công ty trai đàn,

Tâm hành thiền khô định, vái van chúc nguyền.

Thanh hao Đề khổ ách hết tức thời,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời kiếp kiếp,

Xót tmùi hương prúc mẫu hiện thành nuôi con.

Nhai cơm trắng mang đến mút sữa hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng nề thương bé hết lòng.

Ttránh cao đất rộng lớn rộng lớn,

Biển hồ nước lai nhẵn sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tđọng trọng ân,

Độ đời tía cõi sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ chủng loại đề xuất danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin rước hồi phía rất nhiều miền sát xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu cha cphía não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô hạn sáng ngời

Nguyện trừ tội cphía bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là bố mẹ mình

Hoa knhì ngộ pháp Vô sanh

Cùng clỗi Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện mang công đức sản xuất ra

Hướng về mọi cả xa gần hưởng nhờ

Con thuộc muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương hay trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây pmùi hương Cực Lạc trái đất Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này môn đệ, cùng với đại chúng, kính cẩn trước Phật, thật tình hiểu tụng, khiếp... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện rước công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa thêm, xe pháo Pháp hay chuyển, gió hoà mưa thuận, non sông hưng thịnh, thế giới hoà bình, quần chúng an nhàn.

Thđọng nguyện: Cầu an đệ tử ..... thuộc clỗi thiện nam giới tín con gái, nghiệp cphía tiêu trừ, tai qua bệnh dịch ngoài, thân tâm an nhàn, hay được kiết tường, vạn sự như mong muốn, phạt trọng điểm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thnóng nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang thịnh vượng, lòng tin Tam Bảo càng sâu, trung ương từ đối chúng sinh lớn lên.

Lại nguyện: Cầu khôn xiết hương thơm linch ..... thuộc chỏng hương thơm linch, cửu huyền thất tổ, những gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ vào mức độ Phật, cho được đạo tràng, nghe tởm nghe Pháp, mau chóng thoát con đường mê, sinc về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất rất thăng, tín đồ còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phạt lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí huệ nlỗi biển lớn. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại chúng, tất cả ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại bọn chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng thanh khô tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.